REGULAMIN SKLEPU

Niniejszy regulamin stanowi integralną część umowy sprzedaży towarów oferowanych na stronie www.sklep-unicef.pl. Aktualną treść Regulaminu można także pobrać w formie pliku pdf (pobierz).

Sklep internetowy UNICEF, działający pod adresem www.sklep-unicef.pl, prowadzony jest przez SigmaCEM Analytics Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie (71-771)przy ul. Rostockiej 113/1, wpisaną do rejestru przedsiębiorstw prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000443956, o numerze NIP 8971787082, o kapitale zakładowym w wysokości 50.000,00 złotych w całości wpłaconym.

Sklep prowadzony jest w celu pozyskiwania środków finansowych na działalność statutową Stowarzyszenia PKN UNICEF w oparciu o umowę wyłącznego zarządzania zawartą ze Stowarzyszeniem Polski Komitet Narodowy UNICEF, z siedzibą w Warszawie (01-797) przy, ul. Powązkowska 44C, wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000107957, o numerze NIP 527-23-76-153.

SigmaCEM Analytics Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest:

 • Sprzedawcą – podmiotem odpowiedzialnym w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego i prawa konsumenckiego (w tym z tytułu rękojmi i prawa do odstąpienia od umowy przez konsumenta),
 • Administratorem przetwarzającym Dane w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych, w tym z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych z dn. 27.04.2016 r. (2016/679, Dz.UE.L.119 z dn. 4.05.2016 r.; tzw. RODO).
 • pisemnie na adres SigmaCEM Analytics Sp. z o.o., ul. Rostocka 113/1, 71-771 Szczecin,
 • telefonicznie ws. zamówień, obsługi i reklamacji: +48 519 742 598,

Kontakt z nami możliwy jest w następujących formach:

mailowo ws. zamówień, obsługi i reklamacji: obsluga@sklep-unicef.pl,

mailowo ws. dotyczących danych osobowych: rodo@sigmacem.com

I. Wymogi techniczne:

 1. Strona dostosowana jest do wyświetlania zarówno na urządzeniach stacjonarnych jak i mobilnych. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby strona wyświetlała się prawidłowo, jednakże z uwagi na różnorodność urządzeń i oprogramowania nie jest możliwym zagwarantowanie jej pełnej funkcjonalności na każdym urządzeniu.
 2. Sprzedawca zapewnia prawidłowe funkcjonowanie strony dla następujących parametrów urządzenia użytkownika:
  1. System Windows/PC (Microsoft Internet Explorer 7.0 i nowsza, Mozilla Firefox 3.0 i nowsza, Opera 10.0 i nowsza), Mac OS/Apple (Apple Safari 5.0 i nowsza, Mozilla Firefox 3.0 i nowsza),
 3. Urządzenia przenośne z systemem Google Android lub Apple iOS 4.3.
 4. Zalecamy stosowanie odpowiednich zabezpieczeń na urządzeniu użytkownika, w szczególności zaś korzystanie z programu antywirusowego oraz bieżące aktualizowanie zainstalowanego oprogramowania.
 5. Strona internetowa sklepu nie wymaga od użytkownika instalacji żadnych aplikacji lub dodatków.
 6. Na stronie internetowej sklepu stosujemy technologię cookies, jej ustawienia możesz definiować z poziomu przeglądarki. Dowiedz się więcej tutaj 

II. Przetwarzanie Danych

 1. Jako Podmiot przetwarzający Dane gromadzimy następujące dane: Imię, nazwisko, firma, adres, NIP, adres poczty e-mail, numer telefonu, numer IP, data połączenia internetowego.
 2. Podanie tych danych jest dobrowolne, jednakże jest niezbędne dla osiągnięcia celu, jakim jest zawarcie umowy i jej realizacja.
 3. Powyższe dane gromadzone i przetwarzane są wyłącznie na potrzeby realizacji zamówienia i kontaktu z Kupującym w sprawach związanych z zamówieniem oraz prowadzeniem „panelu klienta”.
 4. Część danych jest powierzana podmiotom trzecim wyłącznie w celach związanych z realizacją umowy, w szczególności dla potrzeb płatności on-line, wysyłki zamówionych towarów, kontaktu z Kupującym i udostępnienia mu funkcjonalności panelu klienta.
 5. Nie gromadzimy i nie przetwarzamy danych wrażliwych.
 6. Nie sprzedajemy ani nie udostępniamy danych w celach marketingowych.
 7. Nie stosujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
 8. Podmiot przetwarzający Dane powołał inspektora ochrony danych (kontakt jw..: rodo@sigmacem.com).
 9. Szerzej o danych osobowych przeczytasz w Polityce Prywatności tutaj

III. Informacje wstępne

 1. Sprzedaż produktów prowadzona jest za pośrednictwem sieci Internet (on-line, na odległość). Oferta podlega bieżącej aktualizacji i jest prezentowana na stronie internetowej sklepu.
 2. Towary są dostarczane do Kupującego lub pod inny wskazany przez niego adres.
 3. Wszystkie ceny w Sklepie internetowym:
 4. podane są w złotych polskich (PLN),
 5. dotyczą jednej sztuki danego towaru,
 6. zawierają podatek VAT,
 7. nie obejmują kosztów dostawy.
 8. Funkcjonalność sklepu obejmuje nieodpłatne udostępnienie na rzecz Kupującego „panelu klienta” – dedykowanego konta umożliwiającego m.in. kontakt ze sprzedawcą, śledzenie zamówienia oraz wgląd w dane Kupującego i możliwość ich poprawiania. Do korzystania z „panelu klienta” niezbędna jest rejestracja użytkownika.
 9. Zawarcie umów, o których mowa w pkt IV Regulaminu możliwe jest zarówno przy wykorzystaniu „panelu klienta” jak i bez rejestracji poprzez każdorazowe podanie danych niezbędnych dla realizacji zlecenia.
 10. Kupujący składając zamówienie dokonuje wyboru formy płatności oraz dostawy.
 11. Przy każdym produkcie wskazywany jest czas realizacji zamówienia. Czas realizacji zamówienia, to czas od przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę do momentu wydania towaru przewoźnikowi (nadania przesyłki) celem doręczenia do Kupującego. Przy obliczaniu czasu realizacji uwzględniane są tylko dni robocze.
 12. Lista dostępnych form płatności znajduje się pod adresem http://sklep-unicef.pl/strona/platnosci
 13. Tabela obejmująca listę dostępnych form dostawy i aktualne koszty dostawy znajduje się pod adresem http://sklep-unicef.pl/strona/platnosci
 14. Dla danego produktu lub usługi mogą być dostępne tylko niektóre formy płatności lub dostawy.
 15. Informacja zawierająca podsumowanie zamówienia obejmuje łączną kwotę należności obciążających Kupującego w związku z zamówieniem oraz czas jego realizacji. W przypadku objęcia jednym zamówieniem towarów o różnym czasie realizacji – czas realizacji całego zamówienia odpowiada najdłuższemu z czasów realizacji wybranych towarów.

IV. Sprzedaż produktów

 1. Informacje o produktach zamieszczone na stronie internetowej sklepu stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 2. Zamówienia od Kupujących są przyjmowane poprzez stronę www.sklep-unicef.pl 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę. Realizacja zamówień następuje jednak wyłącznie w dni robocze (to jest od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).
 3. Kupujący przesyłając do Sklepu zamówienie na produkt składa ofertę zawarcia Umowy sprzedaży zamawianych produktów ze Sprzedawcą, która wiąże Kupującego przez okres 7 (siedmiu) dni licząc od dnia jej złożenia. Każda płatność zrealizowana przez Kupującego stanowi do momentu wysłania przez Sklep potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji, przedpłatę na poczet realizacji zamówienia. W terminie do 7 (siedmiu) dni licząc od dnia otrzymania Zamówienia Sklep prześle na adres email podany przez Kupującego:
 4. potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji – jeżeli realizacja zamówienia będzie możliwa. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia stanowi oświadczenie o przyjęciu oferty Kupującego. Z tą chwilą dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży;
 5. potwierdzenie anulowania zamówienia – jeżeli realizacja zamówienia nie będzie możliwa;
 6. informację o konieczności wydłużenia terminu realizacji zamówienia, jeżeli z uwagi na wyczerpanie stanów magazynowych nie ma możliwości wysyłki towaru w deklarowanym przez Sklep czasie. W takiej sytuacji Kupujący ma prawo złożyć oświadczenie o rezygnacji z zamówienia.
 7. Kupujący wyraża zgodę na wystawianie i udostępnienie faktur przez Sklep w formie elektronicznej, zgodnie z art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. nr 54 poz. 535 ze zm.). Zgoda ta jest równoznaczna z rezygnacją z otrzymywania faktur w formie papierowej.
 8. Faktura wystawiana jest najpóźniej z chwilą wysyłki zamówienia. Faktura jest doręczana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany przez Kupującego przy składaniu zamówienia lub w „panelu klienta”.
 9. W przypadku wyboru przez Kupującego płatności w formie przedpłaty, brak płatności w terminie 3 dni od daty potwierdzenia przyjęcia zamówienia, skutkować będzie anulowaniem przez Sklep złożonego zamówienia.
 10. Do umów sprzedaży produktów zastosowanie znajdują postanowienia kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 134 ze zm.), jeżeli zakup dokonywany jest przez konsumenta lub podmiot, do którego odpowiednie zastosowanie znajdują przepisy tej ustawy.

V. Prawa Kupującego.

 1. Sprzedawca zobowiązany jest do wydania towaru wolnego od wad. W przypadku stwierdzenia wad dostarczonego produktu Kupujący może skorzystać z uprawnień przysługujących mu wobec Sprzedawcy z tytułu rękojmi w terminie 2 (dwóch) lat od daty dostarczenia mu towaru.
 2. Niektóre towary mogą być objęte także gwarancją producenta. W takiej sytuacji do towaru dołączony jest dokument określający sposób realizowania uprawnień gwarancyjnych.
 3. Wybór źródła uprawnień (z rękojmi lub gwarancji) należy do Kupującego.
 4. W przypadku skorzystania z uprawnień z tytułu rękojmi Kupujący ma obowiązek niezwłocznie po stwierdzeniu wady zawiadomić Sprzedawcę o stwierdzonej wadzie, w miarę możliwości dokonując opisu wady oraz załączając zdjęcia ją ukazujące. Zgłoszenia dokonuje się elektronicznie na adres obsługa@sklep-unicef.pl lub drogą pisemną na adres siedziby Sprzedawcy.
 5. Sprzedawca nadaje zgłoszeniu numer ewidencyjny i przekazuje go Kupującemu.
 6. Kupujący ma obowiązek odesłać wadliwy towar do Sprzedawcy opisując przesyłkę numerem ewidencyjnym zgłoszenia. Odesłanie przesyłki następuje na koszt Sprzedawcy. Sprzedawca może zwolnić Kupującego z obowiązku zwrotu wadliwego towaru.
 7. Kupujący będący konsumentem, który korzysta z uprawnień przysługujących z tytułu rękojmi może:
  1. żądać naprawy produktu albo

  2. żądać wymiany produktu na wolny od wad albo

  3. żądać obniżenia ceny produktu albo

  4. odstąpić od umowy sprzedaży.

 8. Sprzedawca zwolniony jest z odpowiedzialności za wadę produktu, jeżeli Kupujący wiedział o wadzie w chwili przystępowania do zawarcia umowy sprzedaży, w szczególności, gdy wada była wskazana w opisie produktu zamieszczonym na stronie internetowej sklepu.
 9. W przypadku umów sprzedaży zawartych z Kupującym niebędącym konsumentem Strony na zasadzie art. 558 § 1 kodeksu cywilnego ograniczają odpowiedzialność Sprzedawcy do wad ukrytych.
 10. Sprzedawca rozpoznaje zgłoszenie wady niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 30 dni od daty otrzymania zgłoszenia.
 11. Sprzedawca ma prawo nie uwzględnić zgłoszenia wady, jeżeli przed upływem tego terminu nie miał możliwości dokonania oględzin wadliwego przedmiotu na skutek nieodesłania go przez Kupującego.
 12. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów zwrotu towaru do sprzedawcy. Konsument ma obowiązek zwrócić towar w stanie niepogorszonym. Aby odstąpić od umowy konsument powinien wysłać na adres obsługa@sklep-unicef.pl. skan lub zdjęcie podpisanego oświadczenia o odstąpieniu (pobierz) oraz niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy, odesłać na własny koszt zakupione towary. Sprzedawca w terminie 7 dni od daty otrzymania zwrotu towarów dokonuje zwrotu uiszczonej przez Kupującego należności. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 13. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość Sprzedawca zwraca wszystkie koszty poniesione przez Kupującego za wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
 14. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie dotyczy produktów wytworzonych lub zmodyfikowanych na specjalne życzenie Kupującego (w szczególności produktów spersonalizowanych).
 15. Kupujący może skorzystać z pozasądowych metod rozstrzygania sporów (tzw. ADR) poprzez zwrócenie się o mediację albo o rozstrzygnięcie sporu do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego. Kupujący może złożyć wniosek do właściwego Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej. Szczegółowe informacje, dane kontaktowe oraz wykaz polubownych sądów konsumenckich podaje strona internetowa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Kupującym przysługuje także prawo złożenia skargi np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR (online dispute resolution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 16. Postanowienia zawarte w dziale V w punktach 1-8, 10-11 i 12-15 oraz dziale VI stosuje się także do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o CEIDG. Postanowienie niniejsze stosuje się do umów zawartych od dnia 1 stycznia 2021 r.

VI. Rozliczenia

 1. Dokument sprzedaży wystawiany jest z chwilą nadania przesyłki do Kupującego.
 2. W przypadku odstąpienia od umowy Kupujący ma obowiązek wystawić korektę do dokumentu sprzedaży lub podpisać korektę dostarczoną mu przez Sprzedawcę.
 3. Zwrot płatności na rzecz Kupującego następuje w terminie 14 dni od daty zdarzenia uzasadniającego zwrot środków pieniężnych, to jest:
 4. uwzględnienia reklamacji,
 5. anulowania zamówienia z przyczyn leżących po stronie Sprzedawcy (pkt IV.3.2),
 6. rezygnacji z zamówienia (pkt IV.3.3)
 7. odstąpienia od umowy, przy czym w przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca ma prawo wstrzymać się ze zwrotem środków do czasu otrzymania zwróconych towarów lub dostarczenia przez Kupującego dowodu ich odesłania (w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej).
 8. Zwrot płatności nastąpi w takiej samej formie w jakiej płatność została zrealizowana przez Kupującego.

VII. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie znajdują przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności przepisy kodeksu cywilnego.
 2. Regulamin może zostać zmieniony przez Sprzedawcę z następujących powodów:
 3. zmiana przepisów prawa mających wpływ na funkcjonowanie Sklepu, w tym świadczenie usług związanych z obsługą Sklepu,
 4. dostosowanie Regulaminu do nowych warunków technicznych świadczenia usług i sprzedaży,
 5. zmiana warunków umów lub procesów ich zawierania,
 6. poprawa obsługi Kupujących, w tym zwiększenie bezpieczeństwa transakcji,
 7. zmiana danych Sklepu lub danych podmiotów odpowiedzialnych,
 8. usunięcie błędów pisarskich, pomyłek lub niejasności.
 9. Treść zmienionego Regulaminu obowiązuje z chwilą upływu 14 dni od daty udostępnienia jego nowej treści i powiadomienia Kupujących o zmianie. Regulamin w treści zmienionej stosuje się do umów zawieranych od dnia jego obowiązywania.
 10. Regulamin obowiązuje od dnia 01 października 2019 r.

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl